Praktyka

Dokumenty związane z realizacją praktyki:

 • Zarządzenie Rektora Akademii Kaliskiej z dn. 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych w Akademii Kaliskiej – zobacz zarządzenie
 • Decyzja nr 8/IV/2022 Dziekana Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Wydziału Politechnicznego – zobacz decyzję
 • Regulamin praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej zobacz regulamin
  • Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych – Załącznik 1 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego zobacz załącznik 1
   • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik 3 do Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych obowiązujących w Wydziale Politechnicznym zobacz załącznik
  • Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową – Załącznik 2 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznegozobacz załącznik 2
  • Skierowanie na praktykę – Załącznik 3 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego – zobacz załącznik 3
 • Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dn. 12.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  zobacz zarządzenie
 • Decyzja nr 9/IV/2022 Dziekana Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Praktyk Zawodowych na kierunku Budownictwo Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej zobacz decyzję
 • Program praktyk zawodowych dla kierunku Budownictwo Wydział Politechniczny Akademii Kaliskiejzobacz program

Dzienniki praktyki zawodowych – drukowane są przez uczelnianą drukarnię, dzięki czemu mają jednolity wygląd. Dziennik praktyk zawodowych studenci otrzymują od opiekuna praktyk przed ich rozpoczęciem.

Opiekunem praktyk na kierunku Budownictwo jest mgr inż. Piotr Miczko – p.miczko@akademiakaliska.edu.pl

Obowiązkiem każdego studenta jest zapoznanie się z Regulaminem praktyk zawodowych w Akademii Kaliskiej, Regulaminem praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego oraz Programem praktyk dla kierunku Budownictwo.

Podstawą realizacji praktyk jest porozumienie zawierane między Uczelnią a zakładem pracy („Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych” – załącznik 1 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego). Porozumienia w sprawie organizacji praktyk zawodowych podpisuje upoważniony Dziekan lub Prodziekan Wydziału Politechnicznego. Porozumienie przygotowuje i wypełnia danymi zakładu pracy kierunkowy opiekun praktyk zawodowych.

Po zawarciu porozumienia student odbywa praktyki na podstawie skierowania („Skierowanie na praktykę” – załącznik 3 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego) wydanego przez uczelnię. Może także zawrzeć z zakładem pracy umowę o pracę.

Praktyki mogą mieć formę stażu zawodowego realizowanego w zakładzie pracy na podstawie umowy z uczelnią.

W przypadku studentów, którzy samodzielnie dokonują wyboru miejsca odbywania praktyk, podstawą zawarcia porozumienia między uczelnią a zakładem pracy („Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych” – załącznik 1 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego), jest pisemne oświadczenie zakładu pracy („Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę” – załącznik 2 do Regulaminu praktyk zawodowych Wydziału Politechnicznego), iż wyraża zgodę na odbycie przez studenta praktyk zawodowych. Kierunkowy opiekun praktyk określa, czy wybrany przez studenta zakład pracy spełnia wymagania do odbycia praktyki zawodowej na kierunku Budownictwo i czy będzie możliwe osiągnięcie przez studenta zakładanych dla praktyki efektów uczenia się.

UWAGA! Uczelnia kieruje na praktyki studentów posiadających ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Studenci nie ubezpieczeni w uczelni muszą dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW z innej firmy ubezpieczeniowej.