Program studiów

Program studiów, kierunek Budownictwo, profil praktyczny

Kierunek Budownictwo jest utożsamiany głównie z technologią, konstrukcjami, a w szczególności z projektowaniem konstrukcji, wykonawstwem, nadzorem procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz zarządzaniem i utrzymaniem budynków, a także ich remontami.‎

W ramach kierunku Budownictwo na I stopniu kształcenia zdefiniowany został profil praktyczny. Przyjęta koncepcja profilowania studiów i związane z nią definiowanie efektów uczenia się opiera się na założeniu, że profil praktyczny jest – z zasady – wyróżnieniem pozytywnym. Oznacza to w szczególności, że zakładane kompetencje absolwenta studiów o profilu praktycznym są częściej rozszerzeniem kompetencji absolwenta studiów o profilu ogólnoakademickim, niż ich zawężeniem. W szczególności dotyczy to organizacji praktyk zawodowych i staży. Studia o profilu praktycznym przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które zamierzają podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu tych studiów. Nie wyklucza to jednak możliwości dalszego kształcenia na drugim stopniu studiów. Studia o profilu praktycznym obejmują znaczną część zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności w otoczeniu środowiska przemysłu budowlanego. Profil ten może wiązać się z pewnym ograniczeniem nabywanej wiedzy teoretycznej, zwłaszcza o charakterze abstrakcyjnym (nieco luźniejszymi wymaganiami w tym zakresie).

Strategią i misją kierunku Budownictwo jest nowoczesne kształcenie dla potrzeb rozwoju gospodarki, gwarantujące wysoki poziom zawodowy absolwentów oraz wspieranie kształcenia zorientowanego na umiejętności praktyczne. Działanie takie wymaga współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu ciągłego doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Realizacji tej koncepcji służy również działalność kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Budownictwo, która zakłada podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie szans absolwentów na twórczą i perspektywiczną pracę w regionie przez stymulację rozwoju naukowego, kontakty z firmami budowlanymi, krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe, itp. Kształcimy kadrę inżynierską w dziedzinie poszukiwanej na regionalnym rynku pracy. Oferujemy możliwość zdobycia zawodu gwarantującego znalezienie pracy i wszechstronnego rozwoju studentom pochodzącym w znacznej większości z Kalisza i okolicy, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie podjęliby studiów w oddalonych ośrodkach akademickich. Kierunek studiów Budownictwo o profilu praktycznym przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej Inżynieria lądowa i transport (100%).

­

1. Program studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny – kierunek Budownictwo obowiązujący od cyklu kształcenia 2023/2024 – od 01.10.2023 – zobacz program studiów 2023

2. Program studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny – kierunek Budownictwo obowiązujący od cyklu kształcenia 2021/2022 – od 01.10.2021 zobacz program studiów 2021

2a. Załącznik do Programu studiów kierunku Budownictwo 2021 – Karty przedmiotów: studia stacjonarne zobacz karty przedmiotów 2021 stacjonarne

2b. Załącznik do Programu studiów kierunku Budownictwo 2021 – Karty przedmiotów: studia niestacjonarne zobacz karty przedmiotów 2021 niestacjonarne

3. Program studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny – kierunek Budownictwo obowiązujący od roku akademickiego 2020-2024 – od 01.10.2020 zobacz program studiów 2020

3a. Załącznik do Programu studiów kierunku Budownictwo 2020 – Karty przedmiotów: studia stacjonarne zobacz karty przedmiotów 2020 stacjonarne

3b. Załącznik do Programu studiów kierunku Budownictwo 2020 – Karty przedmiotów: studia niestacjonarne zobacz karty przedmiotów 2020 niestacjonarne