Przydatne adresy

Przydatne adresy

Akademia Kaliska – strona główna – https://akademia.kalisz.pl

Wirtualny spacer po Wydziale Politechnicznym – https://www.google.com/maps/

m-Academia – Platforma Edukacyjna Akademii Kaliskiej – http://m.pwsz-kalisz.edu.pl/

Akademia Kaliska na Facebooku – https://www.facebook.com/akademia.kaliska

System obsługi studentów USOSWeb – https://usosweb.pwsz.kalisz.pl/

Biblioteka Akademii Kaliskiej – https://biblioteka.akademia.kalisz.pl/


Absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w uczelniach:

1. Politechnika Wrocławska

https://rekrutacja.pwr.edu.pl/field-of-study/budownictwo-ii-stopnia-stacjonarne-wroclaw

https://rekrutacja.pwr.edu.pl/field-of-study/budownictwo-ii-stopnia-niestacjonarne-wroclaw-rekrutacja-letnia/

2. Politechnika Poznańska – https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/studia-i-i-ii-stopnia

3. Politechnika Łódzka – https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/wyszukiwarka-kierunkow

4. Politechnika Białostocka – https://irk.pb.edu.pl/pl/

5. Politechnika Częstochowska – https://pb.edu.pl/dni/harmonogram/


Uprawnienia budowlane

Źródła prawne

Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym (PB). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności itp. kwestii. Kwestie uprawnień budowlanych uregulowane są w rozdziale 2 Prawa Budowlanego mówiącym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, obejmującym od art. 12 do art. 16 PB.

Uprawnienia budowlane stanowią jeden z podstawowych wymogów umożliwiających pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 PB uprawnienia budowlane wydaje obecnie odpowiedni organ samorządu zawodowego, w formie decyzji administracyjnej, a więc w odpowiednim trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzyskanie uprawnień budowlanych

Zgodnie z art. 12 ust. 2 uprawnienia budowlane nadaje odpowiedni organ samorządu zawodowego organy administracji publicznej/wojewoda, według kompetencji określonych w przepisach odrębnych. Aby móc uzyskać uprawienia budowlane należy spełnić odpowiednie warunki zdefiniowane w samej ustawie oraz przepisach szczególnych, tj. rozporządzeniu ministra właściwego ds. architektury i budownictwa. Wymogi podstawowe zawarte w ustawie Prawo Budowlane (PB), są różne w zależności od specjalności i zakresu, ogólnie wymogi dotyczą:

posiadania wykształcenia wyższego (bądź średniego), w odpowiedniej lub pokrewnej (art. 14 ust. 3 PB),

odbycia praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres (art. 14 ust. 3 PB),

złożenia egzaminu (art. 12 ust. 3 PB).


Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

https://www.piib.org.pl/

 • samorząd zawodowy działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Główne zadania:

 • nadaje uprawnienia budowlane
 • Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. Członkowie okręgowych izb są członkami Izby
 • występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie
 • współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa
 • wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych
 • przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby
 • Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie
 • zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

http://www.woiib.org.pl/

W Poznaniu I Okręgowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 18 maja 2002 r. W zjeździe uczestniczyło 216 delegatów z całej Wielkopolski. Zjazd jest najwyższym organem władzy w Izbie. Pomiędzy zjazdami działa Rada WOIIB i jej Prezydium, które podejmując uchwały określają podstawowe zadania dla całej Izby.

Rada WOIIB powołała delegatury w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w Gnieźnie.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy ponad 11,5 tys. członków, zrzeszając przedstawicieli wszystkich branż i specjalności zawodowych związanych z budownictwem i ściśle współpracuje z: Politechniką Poznańską, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.


­
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

https://www.zgpzitb.org.pl/

Odział Kalisz – https://www.zgpzitb.org.pl/oddzialy/oddzial-kalisz/

polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, zrzeszająca inżynierów, techników, studentów oraz uczniów szkół budowlanych.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa utworzony 14 czerwca 1948 r. jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r.

Funkcję przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 2008-2012 pełnił Wiktor Piwkowski. Obecnie funkcję tę sprawuje Ryszard Trykosko.

Związek posiada osobowość prawną. Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Warszawa.

Związek może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne. PZITB współpracuje z innymi związkami i stowarzyszeniami działającymi w sferze szeroko rozumianego budownictwa i inżynierii lądowej.

Podstawowymi celami PZITB są m.in.:

 • dbanie o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz godność i solidarność swoich członków,
 • rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa,
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa i udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków Związku,
 • ochrona praw zawodowych swoich członków,
 • reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań prawnych,
 • prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego,
 • ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dbanie o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych,
 • organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

PZITB ma swoje Oddziały w 30 miastach Polski, w tym we wszystkich miastach wojewódzkich.


Europejska Rada Inżynierów Budownictwa

– (ang.. European Council of Civil Engineers – ECCE) – założona w 1985 roku, organizacja skupiająca przede wszystkim działające w krajach europejskich stowarzyszenia inżynierów budownictwa, mające często charakter stowarzyszeń naukowo-technicznych, związanych przede wszystkim z tzw. branżą budowlano-konstrukcyjną.

W 2013 roku do ECCE należały 24 krajowe stowarzyszenia inżynierów budowlanych. Zgodnie z założeniami ECCE, każdy kraj powinien być reprezentowany przez nie więcej niż jedną organizację. Polska była w niej reprezentowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), a po jego wycofaniu się w 2009, od maja 2010 roku jest reprezentowana przez Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Źródło: https://pl.wikipedia.org